Literature วรรณกรรมหรือศิลปะนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นอย่างมากสำหรับในปัจจุบันนี้แน่นอนว่าขึ้นชื่อว่าเรื่องวรรณกรรมนั้นก็เป็นเรื่องที่มีอยู่ในสมัยนานมาแล้ว Literature เป็นผลงานที่เกิดจากความคิดหรือความสามารถหรือจินตนาการที่มากมาย

                โดยที่วรรณกรรมหรือวรรณคดีนั้นเป็นสิ่งที่บอกเล่าผ่านเรื่องราวหรือการขับร้องเพลงหรือสื่อสารออกมาในหลากหลายวิธีต่างๆอีกด้วย วรรณกรรม Literature มีการแบ่งออกในหลายๆรูปแบบด้วยกันได้แก่วรรณกรรมลายลักษณ์ หรือวรรณกรรมที่บันทึกเป็นตัวหนังสือ

                        Literatureวรรณกรรมจะมีการเล่าด้วยปากหรือการเล่าโดยการจดบันทึกนั่นก็คือวรรณคดี อย่างที่เราได้รู้นั่นเองว่าวรรณกรรมนั้นเป็นสิ่งที่เราเองนั้นควรที่จะให้ความสนใจและใส่ใจเพราะว่าหากเราได้เรียนรู้เรื่องของวรรณกรรมไปแล้วนั้นจะทำให้เราเป็นคนที่มีความสุขอย่างมากที่สุดอีกด้วย

                        วรรณกรรมLiterature จึงมีความหมายครอบคลุมกว้าง ถึงประวัติ นิทาน ตำนาน เรื่องเล่า ขำขัน เรื่องสั้น

นวนิยาย บทเพลง คำคม เป็นต้น วรรณกรรมเป็นผลงานศิลปะที่แสดงออกด้วยการใช้ภาษา เพื่อการสื่อสารเรื่องราวให้เข้าใจระหว่างมนุษย์ ภาษาในสมัยก่อนหรือในปัจจุบันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญอย่างมากที่สุดเลยโดยภาษาที่ใช้จะมีดังนี้

 ภาษาพูด ทำโดยการใช้เสียง  ภาษาเขียน ทำโดยการใช้ตัวอักษร ตัวเลข สัญลักษณ์ และภาพ ภาษาท่าทาง ทำโดยการใช้กิริยาท่าทาง หรือใช้วัสดุอื่นในการประกอบให้เกิดความเข้าใจก็ทำได้อีกด้วย

                ความงามหรือศิลปะในการใช้ภาษาขึ้นอยู่กับ การใช้ภาษาให้ถูกต้อง ชัดเจน และ เหมาะสมกับเวลา โอกาส และบุคคล นอกจากนี้ ภาษาแต่ละภาษายังสามารถปรุงแต่ง ให้เกิดความเหมาะสม ไพเราะ หรือสวยงามได้ เรื่องต่างๆนั้นจึงเป็นเรื่องที่สำคัญและเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างมากที่สุดเลยที่เราเองไม่ควรที่จะมองข้ามเราจะต้องให้ความสนใจและใส่ใจกับเรื่องของวรรณกรรมLiterature ถึงจะเป็นเรื่องที่ดีที่จะทำให้เราได้ซึมซับกับวรรณคดีในสมัยก่อนแล้วได้รู้เรื่องราวกับเรื่องต่างๆได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

                ทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องของวรรณกรรมLiterature อาจจะเป็นเรื่องที่ละเอียดอย่างมากที่สุดที่เราเองควรที่จะศึกษาเพื่อผลประโยชน์แก่ตนเองหากเรามีความมั่นใจมากพอว่าเราอยากที่จะศึกษาในเรื่องของวรรณกรรมLiteratureก็ทำเลยเพราะเชื่อว่าวรรณกรรมจะสอนให้เรารู้ถึงอะไรหลายๆอย่างได้เป็นอย่างดีอีกด้วย เราจึงควรที่จะใส่ใจในเรื่องของวรรณกรรมให้มากๆถึงจะเป็นเรื่องที่ดีอย่างยิ่งเลยด้วย หลายๆคนก็คงยังไม่รู้จักวรรณกรรมด้วยทั้งนั้นว่าวรรณกรรมมันคืออะไร หากเราอยากรู้นั้นเราก็ลองศึกษาดูแล้วเราก็จะได้รู้ถึงความสนุกในวรรณกรรมไทยอีกด้วย